De naam Trialoog is organisch gegroeid en draagt verschillende betekenissen.

Trialoog kan opgesplitst worden in de Griekse woorden ‘tri’ en ‘logos’.
Logos verwijst naar het vermogen van de menselijke rede en de kennis die de mensen van de wereld en elkaar bezitten. In de oudheid verstond men onder logos de essentie van iedere eenheid. Tri staat voor ‘drie’ en is een betekenisvol getal: moeder-vader-kind, gedachte-gevoel-gedrag, verleden-heden-toekomst, hulpverlener-cliënt-context, ….

Ook het Engelse woord ‘trial’ kan onderscheiden worden in onze naam. Trial, letterlijk vertaald als ‘een proberen’ of een ‘test’, verwijst naar het zoekproces – met vallen en opstaan – dat niet alleen eigen is aan therapie, maar ook aan een gezonde levenshouding.

Tot slot verwijst Trialoog naar een dialoog tussen meerdere personen.

Onze kijk

We vertrekken steeds vanuit de veronderstelling dat mensen beïnvloed worden door hun geschiedenis, de waarden en normen waarmee ze zijn opgegroeid, huidige ervaringen, familie, vrienden, … . Bijgevolg hebben problemen of moeilijkheden een invloed op deze omgeving en omgekeerd. We bekijken daarom elke situatie vanuit een geheel: hoe deze ontstaan is, in stand gehouden wordt, welke patronen erin een rol spelen.

Samenwerken

Door zicht te krijgen op terugkerende patronen in een situatie hopen we inzicht en beweging bij te brengen. Aangezien een mens steeds verbonden is met voor hem betekenisvolle anderen, proberen we zoveel mogelijk mensen te betrekken in de therapie. Dit hoeft niet altijd fysiek te zijn, dit kan ook door belangrijke mensen bespreekbaar te stellen in de therapie zelf. We geloven sterk in de mogelijkheden die een dialoog teweegbrengt zowel voor het individu als voor de relatie zelf.

Ons geloof in groei en verandering, gebaseerd op de krachten van de cliënt, vormt het vertrekpunt. We zijn ervan overtuigd dat therapie een tijdelijke ondersteuning is met de bedoeling de cliënt zo snel mogelijk terug op eigen benen te laten staan. Indien nodig, gaan we samen met de cliënt op zoek naar welke steun hij kan en wil krijgen in zijn eigen netwerk (familie, school, werk, andere hulpverlening).

Afgebakend

We willen ons aanbod afstemmen op de noden van de cliënt of het gezin. Bij de start maken we een aantal afspraken rond verwachtingen en doelstellingen van de therapie. Op regelmatige basis evalueren we zodat er tijdig bijgestuurd of afgerond kan worden. Indien blijkt dat extra ondersteuning nodig is om een bepaald thema mee uit te klaren, wordt dit samen bekeken. Zo behouden cliënten / gezinnen zelf de regie over hun eigen proces.

Flexibel

Graag nemen we de vraag en nood van de cliënt als uitgangspunt. We willen hieraan tegemoet komen met een aanpak op maat en aangepast in tijd en vorm. Indien nodig zoeken we creatieve methodieken.

We zijn bereid grenzen te verleggen, buiten de lijntjes te kleuren en zullen tegelijk onze eigen grenzen aangeven: indien wij niet de gepaste hulp kunnen bieden, gaan we op zoek naar een geschikte verwijzing.

Gezinstherapie aan huis

Trialoog richt zich tot families met kinderen, jongeren, volwassenen waarbij contacten onderling moeilijk verlopen. In het bijzonder zijn we begaan met kinderen en jongeren die (dreigen) aan de zijkant van de maatschappij (te) staan: kinderen en jongeren die uitvallen op school, geen aansluiting meer vinden met leeftijdsgenoten, die terechtgekomen zijn in een negatieve spiraal van geweld en strafbare feiten (met alle conflicten en geschonden vertrouwen als gevolg), kinderen en jongeren wiens geloof in zichzelf en
anderen verloren is geraakt, kinderen en jongeren die zich nergens meer ‘thuis’ voelen, kinderen en jongeren die ‘schijnbaar’ geen hulp meer toelaten of hulpverleningsmoe zijn.

Lees er meer over in onze aparte fiche die je hier kan downloaden.

GEZINSTHERAPIE AAN HUIS