In individuele gesprekstherapie maken we ruimte om te onderzoeken wat moeilijk loopt. Hiernaast wordt er op zoek gegaan naar betekenisgeving, de aanwezige krachten, de invloeden van anderen… om terugkerende vastgelopen patronen in een ander daglicht te plaatsen waardoor nieuwe mogelijkheden op de voorgrond komen te staan. Het therapeutisch proces is erop gericht het geloof in eigen krachten en het vertrouwen in het eigen relatienetwerk te vergroten.

Daar we veel belang hechten aan het natuurlijk netwerk, vragen we bij de opstart van een therapie bij minderjarigen de aanwezigheid van ouder(s), voogd of belangrijke derde(n) bij het eerste gesprek.

Met ons individueel aanbod richten we ons voornamelijk tot jongeren en volwassenen. Gesprekken gaan normaliter door op het consultatieadres. Indien omwille van omstandigheden dit niet haalbaar is, willen we ons in specifieke gevallen verplaatsen naar de woning.

Relatietherapie

Indien er in een gezinsrelatie of partnerrelatie conflicten of tekorten zijn waar men samen niet uit geraakt, kan een neutrale therapeut helpen om elkaar toch te bereiken. De therapie is erop gericht om interactiepatronen bloot te leggen, onderlinge communicatie te vergemakkelijken en werkelijke ontmoeting te stimuleren.

Dit aanbod is gericht op jongeren en volwassenen. Ook gesprekken tussen kinderen en ouders, broers en zussen, anderen zijn mogelijk. Normaalgezien gaan deze gesprekken steeds door op het consultatieadres. Indien omwille van omstandigheden dit niet haalbaar is, willen we ons in specifieke gevallen verplaatsen naar de woning.

Gezinstherapie

Samenleven in een gezin kan erg veel druk zetten op gezinsleden. Onderlinge contacten kunnen moeilijk verlopen, individuele problemen kunnen een invloed hebben op het ganse gezin, … . Gezinstherapie wil dan ook het ganse gezin bereiken. Hierbij wordt er veel belang gehecht aan ieders individuele beleving, noden en kijk op het gezinsfunctioneren. Gezinstherapie heeft als doel om de interactiepatronen helder te krijgen, de krachten van het gezin aan te boren en datgene wat uit balans is terug in evenwicht te brengen. Zo kan er terug rust én beweging in het gezin komen.

Met dit aanbod willen we kinderen, jongeren, volwassenen en hun gezin/familie bereiken. Afhankelijk van de situatie en de vraag bepalen we tijdens de aanmelding of de gesprekken thuis doorgaan of op het consultatieadres. De intensiteit, frequentie, duur en vorm klaren we uit tijdens het kennismakingsgesprek.

Gezinstherapie aan huis

Met dit specifiek aanbod kiezen we ervoor om met twee therapeuten aan de slag te gaan in het gezin thuis. Op deze manier geloven we de slaagkansen te verhogen om iedereen van het gezinssysteem mee te krijgen. We krijgen eveneens meer zicht op de interacties en communicatiepatronen tussen gezinsleden. De sfeer, leefregels en dynamieken kunnen we ter plaatse voelen waardoor we er op het moment zelf op kunnen inspelen. Hierbij doen we beroep op een duidelijk gestructureerde methodiek:

We starten met een kennismakingsgesprek bij het gezin thuis, waarbij alle gezinsleden alsook andere belangrijke betrokkenen aanwezig zijn. Het doel van dit gesprek is kennismaking en een voorstelling van ons aanbod en werkwijze. Dit gesprek is vrijblijvend, men kan nadien beslissen of men al dan niet met ons in zee gaat.
Eens er een akkoord is, starten de individuele gesprekken met alle gezinsleden alsook eventueel andere betrokken partijen.
Doel: ieders verhaal en kijk leren kennen op het verleden, heden en de toekomst alsook voeling krijgen met mogelijkheden, knelpunten en vragen
Duur: min. 2 en max. 4 gesprekken – afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal gesprekken spreiden we dit over een 6- à 8-tal weken
Plaats: we geven er de voorkeur aan de gesprekken te organiseren in het huis van het gezin zelf, tenzij dit niet wenselijk is
Na de individuele gesprekken volgt een gezinsgesprek waarin een terugkoppeling gebeurt vanuit ieders perspectief alsook vanuit onze kijk op de situatie en de gezinsdynamiek.
Doel: de essentie van de moeilijkheden (de fond van de zaak) op tafel leggen alsook de mogelijkheden naar de toekomst toe
Ter afronding wordt in samenspraak met het gezin het verdere verloop van de therapie bekeken. Moet er nog verdere therapeutische ondersteuning zijn? Welke vragen en noden leven er nog? Met wie moeten bepaalde thema’s nog opgenomen worden en hoe? Indien wij het gepaste aanbod niet kunnen bieden, gaan we op zoek naar een geschikte verwijzing. Hierbij is het tevens mogelijk dat het gezin geen verdere hulpverlening nodig vindt. Zo heeft het gezin steeds zijn eigen proces onder controle, zowel naar tijd, vorm als naar prijs. Het is immers de bedoeling dat het gezin zo snel mogelijk op eigen krachten verder kan.

Coaching, Supervisie en Training

In groep of team functioneren is niet altijd evident: verwachtingen en noden kunnen danig verschillen en tot onderhuidse spanningen leiden. Groepscoaching is erop gericht deze verwachtingen en interactiepatronen te benoemen, de krachten en verbindingen bloot te leggen én een aanzet te geven tot een verbeterd functioneren van het hele team.

Organisaties kunnen stoten op interne processen die moeilijk lopen. Hierbij kan het zinvol zijn via supervisie een andere kijk binnen te halen om dingen in een ander perspectief te plaatsen, kritisch te reflecteren, de kijk te verbreden, … Ook als individuele hulpverlener kan het helpend zijn met een externe stil te staan bij eigen processen die interfereren met het werkveld. Supervisie kan zowel in groep als individueel.

Training is erop gericht kennis en vaardigheden te oefenen en verder te ontwikkelen. We bieden dit aan op maat van de organisatie. De vormingsvragen kunnen uiteenlopend zijn; gaande van interne communicatie, sociale vaardigheden, omgang met cliënten, … tot het organiseren van een teamdag.

Voor coaching, supervisie en training wordt per vraag bekeken welke locatie het meest geschikt is.